Bălășești – Monitorizarea Achizițiilor Publice [RAPORT]

Primăria comunei Bălășești este una dintre cele mai mari autorități contractante din Raionul Sîngerei, care desfășoară anual sute de proceduri de achiziție în valoare de câteva milioane de lei. 

Pentru a analiza procedurile de achiziție publică monitorii au utilizat posibilitățile oferite de Legea nr.131 privind achizițiile și Regulamentul privind activitatea grupului de lucru pentru achiziții (Hotărârea Guvernului nr. 667 din 27 mai 2016), inclusiv participarea reprezentanților societății civile în calitate de membri ai grupului de lucru. Astfel, reprezentanții societății civile au posibilitatea să analizeze și să monitorizeze procesele din domeniul achizițiilor publice, dar și să informeze opinia publică cu referire la utilizarea banilor publici în comuna Bălășești.

În procesul de monitorizare au fost utilizate următoarele surse de informații:

RAPORT CU PRIVIRE LA MONITORIZAREA CONTRACTELOR DE ACHIZIŢII PUBLICE

 1. Numele localității, instituției monitorizate, anul monitorizării:

Primăria comunei Bălășești, anul 2019

 1. Date generale despre bugetul local al primăriei Bălășești pentru anul bugetar 2019

Total general – 3332,8 (mii lei )[1]

Transferuri cu destinaţie generală – 942,5 (mii lei)

Alte transferuri curente cu destinație generală – 30,3 (mii lei)

Transferuri cu destinație specială – 2360,0 (mii lei), dintre care

Transferuri  pentru învățămîntul general – 2085,2 (mii lei)

Transferuri  pentru infrastructura drumurilor publice locale – 274,8 (mii lei)    

 1. Date generale despre achiziții publice și licitații ale primăriei Bilicenii Vechi:

Total – 1 320 198,54 MDL


4 . Tipurile de achiziții publice în funcție de mărimea contractului – contract de valoare mică, cererea ofertelor, licitație.

 • Achizițiile de valoare mică (cu valoare de pînă la 200 000 MDL)

În total sunt 28 de contracte de achiziții de valoare mică. Două dintre aceste contracte depășesc limita admisibilă de 200 000 MDL. 

 • Contractul Nr. 4 din 09.01.2019 încheiat cu agentul economic SRL BAGUETTE pentru achiziționarea produselor alimentare în valoare de 233 118,86 MDL
 • Contractul Nr. 18 din 17.07.2019 pentru reparația drumurilor în valoare de 269 735,59 MDL.
 • Cererile ofertelor de preţuri (de la 200 000-800 000 pentru bunuri şi servicii, şi peste 2 000 000 pentru lucrările efectuate) – nu sunt date
 • Informaţiile despre celelalte achiziţii (cu valoare de peste 800 000 MDL pentru bunuri

şi servicii şi peste 2 000 000 pentru lucrările efectuate) – nu sunt.

 1. Tipurile de achiziții publice în funcție de categoria de cheltuieli – lucrări, bunuri, servicii.

Tipul de achiziție Suma Numărul de contracte
Bunuri
Produse alimentare 490 577,61 7 contracte mai mici de

200 000 MDL și 1 contract în valoare de 233 118,86 MDL

Produse petroliere 103 256 2 contracte cu Ailien Service SRL.
Piese de schimb 3 200 1 contract
Produse chimice 4 854 1 contract
Mărfuri de construcție 103 378 3 contracte
Cărbuni 62 400 1 contract
Servicii
Energie electrică 122 400 1 contract
Servicii informaționale 30 500 1 contract
Servicii de telefonie fixă 17 400 1 contract
Evacuarea deșeurilor menajere 22 037,76 1 contract
Servicii de transport 8 200 4 contracte
Servicii de deservire a tehnicii de birou 3 500 1 contract
Servicii de reparație 21 590 1 contract
Servicii de reparație a drumurilor 269 735,59 1 contract cu SRL Staci Grup[2]
Servicii sportive 7 900 1 contract cu p/f Bulmaga Viorica
Lucrări
Renovarea rețelelor electrice 49 269,58 1 contract
Total bunuri 767 665,61  
Total servicii 503 263,35  
Total lucrări 49 269,58  
TOTAL achiziții 1 320 198,54  

 

 1. Date despre agenții economici cărora le-au fost atribuite contracte cu autoritatea contractantă monitorizată (primărie / direcție raională / instituție de învățămînt / instituție de sănătate publică etc.)

–  Lista agenților economici cărora le-au fost atribuite contracte cu autoritatea contractantă 

 

SA Incomlact

In lumea piinii SRL

SRL Budai Grup

SRL Baguette

FEE Nord

AS Moldtelecom

SRL Ailien

IM Indmetalcongaz

SRL Capital

SRL Varting Chimicale

p/f Rotari Ion

Î.I. Vulpe Grigore

SC Scorpus Prim SRL

p/f Lopotenco Gheorghe

p/f Arapan Tudor

SRL Staci Grup

p/f Bulmaga Viorica

II Onceanu Oleg

Din lista de mai sus a operatorilor economici:

 • operatori economici sunt din comuna Bălășești
 • agenți economici sunt din raionul Sîngerei
 • operatori economici sunt din regiune

Operatorii economici care au cîştigat mai mult de un contract sunt:

 • A.INCOMLAC: 2 contracte de achiziționare a produselor alimentare în valoare de 145 583,56 MDL.
 • SRL BAGUETTE: 2 contracte de achiziționare a produselor alimentare în valoare de 309 746,05 MDL.
 • IN LUMEA PIINII SRL: 2 contracte de achiziționare a produselor alimentare în valoare de 17 169 MDL.
 • SRL BUDAI GRUP: 2 contracte de achiziționare a produselor alimentare în valoare de 18 080 MDL. 
 • SRL AILIEN SERVIVE: 2 contracte de achiziționare a produselor petroliere în valoare de 103 256 MDL
 • Î.I. Vulpe Grigore: 2 contracte de achiziționare a materialelor de construcții și 1 contract de achiziționare a cărbunilor, în total în valoare de 115 433 MDL.
 • p/f Lopotenco Gheorghe: 3 contracte de servicii de transport în valoare de 3 780 MDL.

În 2017, primăria a procurat un autovehicul în sumă de 100 000 MDL de la p/f Lopotenco ALexei. Inițial primăria a încheiat un contract de procurare a unui autoturism în valoare de    106 686,2 MDL cu CIPAUTO SRL pe data de 4 septembrie 2017. Ulterior, pe data de 26 septembrie 2019, primăria a reziliat contractul cu CIPAUTO SRL și pe 25 septembrie a încheiat contractul de achiziție cu Lopotenco Alexei.

Tipul de achiziție publică: Produse alimentare

 • Prima eroare care a fost depistată de către observatori în cadrul acestor licitații a fost principiul de evaluare aplicat, și anume – cel mai mic preț, în condițiile în care prețul pentru fiecare tip de meniu (mic dejun, prînz sau cină) este stabilit deja în caietul de sarcini. Cea mai mare problemă este faptul că licitațiile au fost „împărțite” între ofertanți. Astfel, deși erau mai multe loturi și mai mulți ofertanți au participat la licitație, fiecare a ales anumite loturi și nici la un lot nu s-a întîmplat să concureze două oferte.
  Achizițiile de produse alimentare în sectorul educațional manifestă o problematică aparte, în special ce ține de divizarea pieței de către ofertanți. Astfel, în cadrul mai multor licitații monitorizate, s-a constatat că agenții economici au propus oferte fiecare pentru un anumit set de loturi, așa încît la niciun lot nu erau prezentate cel puțin două oferte. Or, deși Legea 131 permite achiziționarea bunurilor în cadrul licitației deschise chiar și atunci cînd a fost depusă o singură ofertă, considerăm că cazurile observate denotă o practică anticoncurențială și, cu siguranță, nu contribuie la oferirea posibilității de a alege cea mai bună ofertă pentru asigurarea serviciilor de alimentare a copiilor.
 • Valoarea achiziției publice

Pentru anul 2019, din bugetul primăriei au fost cheltuite pentru produse alimentare suma de aproximativ 490 577,61 MDL.

 • Autoritatea contractantă

Din punct de vedere formal, juridic vorbind, aceste licitații s-au desfășurat conform Legii 131, căci aceasta permite selectarea cîștigătorului chiar dacă a fost depusă o singură ofertă calificată. Însă în sensul Legii Concurenței, aceste scheme denotă practici anticoncurențiale (art. 5, lit c), și anume împărţirea pieţelor sau surselor de aprovizionare).

 • Agentul economic căruia i-a fost atribuit contractul

„S.A Incomlact”,  „În lumea pâinii S.R.L”, „S.R.L Budăi Grup”, „S.R.L Baguette”,  sunt firmele care au câstigat licitația și dreptul de a aproviziona cu produse alimentare grădinițele (Bălășești și Sloveancă) și gimnaziile (gim.Bălășești și gim.Catinca și Ilie Galben) din comuna Bălășești.

Concluzii și recomandări

În Regulamentul privind activitatea grupului de lucru pentru achiziții se stipulează că fiecare membru al grupului de lucru este obligat să semneze procesul-verbal de deschidere a ofertelor şi procesul-verbal de evaluare a ofertelor. Respectiv, în cazul în care reprezentantul societății civile este prezentat la ședința de evaluare, trebuie să semneze proces-verbal de evaluare. Or, acest drept este încălcat întrucât ora și ziua desfășurării ședinței nu este adusă la cunoștința reprezentanților societății civile.

În procesul de monitorizare a achizițiilor publice au fost analizate și monitorizate proceduri de achiziție publică, luând în considerare impactul financiar și relevanța pentru interesul public. La fiecare procedură monitorizată a fost analizată informația disponibilă, datele deschise dar și informația obținută prin solicitări oficiale de la autoritatea locală. Monitorizarea a cuprins întregul ciclu al unei achiziții, începând cu etapa de planificare și finalizând cu cea de executare a contractelor (în măsura in care datele au fost accesibile). A fost analizat și monitorizată respectarea de către Primăria comunei Bălășești a prevederilor legislației in domeniul achizițiilor publice și, implicit, utilizarea banilor publici cu respectarea principiilor de bună guvernare, inclusiv legalitatea, transparența și eficiența.

La nivel local, societatea civilă nu se implică suficient de activ și nu participă în procesul monitorizării achizițiilor publice. Mai mult, organizațiile societății civile nu cunosc despre acest drept conferit de cadru legal și procedura prin care pot solicita includerea în componența grupului de lucru pentru achiziții din cadrul autorității contractante. 

[1] Sursă: Tabelul din Bugetul de Stat pentru anul 2019: http://parlament.md/LegislationDocument.aspx?Id=5c41800e-7879-4d2f-9cd7-1c5aaa7b5e7e  

[2] Primăria Bălănești a mai încheiat un contract cu SRL Staci Grup în 2018 pentru reparația unei porțiuni de drum, în valoare de 229 963,66 MDL.

 

Seria de rapoarte de monitorizare a achizițiilor publice, sunt lucrările participanților elaborate în cadrul proiectului „Amplificator Civic Local” și nu pretind a fi investigații jurnalistice, iar datele prezentate sunt pentru a oferi cetățenilor o viziune asupra felului în care sunt cheltuiți banii publici. Raportul reprezintă o lucrare de curs în baza datelor oferite de autoritățile publice locale, cât și în baza informațiilor publice disponibile pe site-urile oficiale. În cazul în care identificați o eroare, vă rugăm să ne expediați un mesaj la adresa comunitati.active@gmail.com

Această publicație a fost realizată cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a “”A.O. Comunități Active pentru Democrație Participativă” în cadrul proiectului ”Amplificator Civic Local” și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.

Autoare: Adriana Petrari