Ignăței – Monitorizarea Achizițiilor Publice [RAPORT]

Acest raport a fost elaborat în baza analizei și constatărilor în procesul de monitorizare a achizițiilor publice în primăria satului Ignăței r. Rezina pe perioada anului 2019. 
În procesul de monitorizare  au fost aplicate prevederile cadrului legal în domeniul achizițiilor, mai ales Legea privind achizițiile publice  Nr. 131 din 03.07.2015. 
Acest raport a fost elaborat pentru a stabili în ce măsură autoritatea contractantă – primăria Ignăței – respectă prevederile legale în domeniul achizițiilor publice, precum și principiile de transparență, concurență și eficiență în utilizarea banilor publici. 
Totodată, prin acest raport este evidențiat rolul societății civile în monitorizarea procesului de achiziție publică, fapt ce contribuie în mod substanțial la diminuarea aplicării procedurilor netransparente, practicilor de concurență neloială, trucarea achizițiilor, divizarea achizițiilor, etc. 
Primăria Ignăței desfășoară anual  în jurul la 40 proceduri de achiziție în valoare de  2 milioane  de lei. Pentru a analiza procedurile de achiziție publică  am utilizat pârghiile oferite de cadrul legal în vigoare, și în mod special de Regulamentul privind activitatea grupului de lucru pentru achiziții (Hotărârea Guvernului nr.667 din 27 mai 2016), inclusiv participarea reprezentanților societății civile în calitate de membri ai grupului de lucru.
Monitorizarea modului în care sunt utilizați banii publici, implicit procedurile de achiziție publică de către societatea civilă implică o serie de provocări. Pe de o parte, transparența limitată și accesul limitat la informații cu privire la achiziții sunt cele mai comune bariere. Iar pe de altă parte, informația care este accesibilă și publică, conform legii, nu este suficientă pentru  identificarea riscurilor de corupție, precum trucarea ofertelor, fraudarea achiziției, alte scheme de corupție, inclusiv coluziunea, mită, delapidări de fonduri publice etc. 
La elaborarea raportului de monitorizare m-am condus de Ghidul  ilustrat de monitorizare a achizițiilor publice la nivel local  de AO CADP – Asociația Obștească Comunități  Active pentru Democrație  și ghidul  pentru monitorizarea achizițiilor publice elaborat de către IDIS ”Viitorul”.
 • Accesul la informațiile publice. Obținerea informațiilor
 • Accesul la informațiile publice
Accesul la informațiile publice este un drept al fiecărui cetățean, dar acest drept este frecvent încălcat. Dat fiind faptul că achizițiile publice implică utilizarea resurselor publice, informațiile despre acestea trebuie să fie publice și accesibile oricărui cetățean, care contribuie la formarea bugetelor publice, cât și cel care beneficiază de bunurile și serviciile publice. Prin publicarea informațiilor privind achizițiile publice desfășurate autoritățile publice pot demonstra că sunt deschise și responsabile față de cetățeni, care trebuie să fie parte a procesului decizional.
Cu toate că, atât cadrul legal a fost completat și îmbunătățit în acest sens, cât și surse alternative de informație au fost dezvoltate, datele pe achiziții sunt încă incomplete, dispersate și nu oferă un tablou complet asupra întregului ciclu de achiziție, de la faza de planificare și până la cea de livrare a bunurilor sau executare a lucrărilor. 
Unele autorități, deși dețin pagini web oficiale, nu asigură transparența datelor și informațiilor care, conform prevederilor legale, trebuie publicate, iar societatea civilă nu are prea multe pârghii în acest sens. Motivele pentru care autoritățile nu asigură transparența achizițiilor și publicarea în timp util a datelor privind procedurile și contractele de achiziție pot fi diverse, inclusiv lipsa de voință politică, capacități, resurse umane, etc. Prin urmare, pentru accesarea informației cu privire la achizițiile publice, societatea civilă trebuie să depună solicitări la autoritatea publică, să facă demersuri oficiale și alte proceduri birocratice, care consumă timp și resurse. 
În procesul de monitorizare au fost utilizate următoarele surse de informații:
 • Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice. 
 • Hotărîrea Guvernului nr. 666 din 27 mai 2016- pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţia bunurilor şi serviciilor prin cererea ofertelor de preţuri
 • Hotărârea Guvernului nr. 1419 din 28.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziţii publice.
 • Hotărîrea Guvernului nr. 669 din 27 mai 2016- pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări.
 • Hotărîrea Guvernului nr. 668 din 27 mai 2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere.
 • Hotărîrea Guvernului nr. 665 din 27 mai 2016- pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică.
 • Hotărîrea Guvernului nr. 667 din 27 mai 2016. pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziţii.
 • Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 71 din 24 mai 2016 cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii. 9. Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72 din 24 mai 2016 cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări.
 • Pagina web oficială a Primăriei Ignăței, r. Rezina
 • Pagina web a Agenției Achiziții Publice (AAP) – http://tender.gov.md 
 • Registrul de Stat al Achizițiilor Publice (RSAP) – http://etender.gov.md/index
 • Pagina web oficială a Primăriei  Ignăței 
 • Pagina web a Agenției pentru Soluționarea Contestațiilor (ANSC) – https://ansc.md/ro.
 • Registrul întreprinderilor din Moldova. www.idno.md  
 • Alte surse:  www.idno.mdwww.bizzer.mdwww.infobase.md  
 
Obținerea informațiilor
Am expediat către Primăria Ignăței o solicitare de informații în care solicitam copia următoarelor documente: 
– Darea de seamă privind realizarea achizițiilor publice de valoare mică pentru anul 2019. 
– Raportul privind monitorizarea contractelor de achiziții publice pentru  anul 2019. 
– Planul de achiziții pentru anul 2019.
 1. COLABORAREA CU SOCIETATEA CIVILĂ            
La nivelul fiecărei autorități contractante se constituie unul sau multe grupuri de lucru pentru achiziții, în funcție de necesitățile autorității, de numărul și complexitatea procedurilor de achiziție publică. Unele autorități contractante pot avea grupuri de lucru separate pentru bunuri, servicii sau lucrări. 
Grupul de lucru reprezintă un grup de specialişti în cadrul autorităţii contractante care iniţiază şi desfăşoară proceduri de achiziţie publică pentru satisfacerea necesităţilor autorităţii contractante. Activitatea grupului de lucru pentru achiziții este reglementată de Legea privind achizițiile publice nr 131/2015 și Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții (HG nr. 667/2016). 
Grupul de lucru se constituie din funcționari și specialiști din cadrul autorității contractante care dețin experiență în domeniul achizițiilor publice. Însă pentru anumite proceduri de achiziție pot fi antrenați, în calitate de membri, consultanți/experți în domeniul în care se realizează achiziția. Conform prevederilor Regulamentului sus-menționat, în calitate de membri ai grupului de lucru pot fi și reprezentanții societății civile. 
Includerea reprezentanţilor societăţii civile în componenţa grupului de lucru se realizează pentru fiecare procedură de achiziţie în parte. Aceștia nu au drept de vot, însă au dreptul la opinie separată, care se include obligatoriu în actul deliberativ al grupului de lucru. În cazul în care acesta nu este de acord cu decizia luată în cadrul şedinţei, el este obligat să-şi expună opinia separată în procesul-verbal, cu indicarea motivelor clare privind dezacordul cu decizia luată.
În privința integrității membrilor grupului de lucru și pentru evitarea conflictelor de interese, cadrul legal prevede obligația autorității contractante de a întreprinde toate măsurile necesare pentru evitarea situațiilor care ar putea determina apariția unui conflict de interese. Membrul grupului de lucru are obligaţia de a semna, pe propria răspundere, o declaraţie de confidenţialitate și imparţialitate, prin care se angajează să respecte necondiţionat prevederile cadrului legal.
Planul de achiziții pentru anul 2019 al primăriei Ignăței nu este publicat pe pagina web a autorității publice. Conform prevederilor legislative, grupul de lucru pentru achiziții din cadrul primăriei este responsabil de monitorizarea executării contractelor de achiziţie publică, întocmind rapoarte în acest sens, trimestrial/semestrial şi anual. 
Rapoartele respective, care vor include în mod obligatoriu informaţii cu privire la etapa de executare a obligaţiunilor contractuale, cauzele neexecutării, reclamaţiile înaintate şi sancţiunile aplicate, menţiuni cu privire la calitatea executării contractului etc., vor fi plasate pe pagina web a autorităţii contractante, iar în lipsa acesteia pe pagina oficială a autorităţii centrale căreia i se subordonează sau a autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul al doilea. 
La etapa de executare a contractelor de achiziție, transparența  nu a fost asigurată prin publicarea pe pagina web a AC primăria Ignăței a rapoartelor anuale și trimestriale cu privire la executarea contractelor de achiziție publică și dările de seamă. 
Rapoartele de monitorizare a executării contractelor de achiziție nu includ informațiile obligatorii conform cerințelor legale, dar monitorizarea rămâne a fi una mai degrabă formală. De menționat că, în conformitate cu informația prezentată în rapoarte există contracte de achiziție publică din perioada 2019, care s-au executat sau se execută cu abateri. 
Societatea civilă are un rol esențial în monitorizarea achiziţiilor publice şi asigurarea transparenţei în atribuirea şi executarea contractelor de achiziţii publice. În cazurile în care autoritățile nu se conduc de principiile de transparență, integritate și eficiență în desfășurarea procedurilor de achiziție sau chiar sunt parte a unor scheme de corupție, organizațiile societății civile pot utiliza informațiile obținute în procesul de monitorizare pentru a mobiliza cetățenii ca să ceară mai multă responsabilizare din partea guvernării. Prin urmare societatea civilă este cea care, supraveghează  modul ,în care sunt utilizate  resursele publice, poate avea o contribuție importantă la consolidarea bunei guvernări și la dezvoltarea punților de legătură dintre societate și guvernare la toate nivelurile.
Conform prevederilor pct. 5 din Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții (HG nr 667/2016), autoritatea contractantă va include obligatoriu în componenţa grupului de lucru reprezentanţi ai societăţii civile, în cazul în care a fost depusă o cerere scrisă în acest sens cu două zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor, dar aceştia nu pot constitui mai mult de o treime din componenţa totală a grupului. Reprezentanţii societăţii civile incluşi în grupul de lucru au drept de vot consultativ sau dreptul la opinie separată, care se expune în actul deliberativ al grupului respectiv. 
 
RAPORT CU PRIVIRE LA MONITORIZAREA CONTRACTELOR DE ACHIZIŢII PUBLICE
 
 1. Numele localității, instituției monitorizate, anul monitorizării:
 Primăria Ignăței (r. Rezina), 2019
 
 1. Date generale despre achiziții publice și licitații ale primăriei Ignăței:
  Total – 2 054 763 MDL
 
 1. Tipurile de achiziții publice în funcție de mărimea contractului – contract de valoare mică, cererea ofertelor, licitație.
În darea de seamă și în raportul cu privire la monitorizare a contractelor de achiziții publice ale primăriei  Ignăței  sînt indicate 39 de contracte. 
 • Achizițiile de valoare mică (cu valoare de pînă la 200 000 MDL pentru bunuri și servicii; cu valoare până la 250 000 MDL pentru efectuarea lucrărilor)) sunt în număr de 34. Achizițiile de valoare mică care depășesc suma prevăzută de 200 000 MDL  sunt  în  număr de 3: 
 • SA Moldova Gaz (gaze naturale) cu 1 contract în valoare de  222 037 MDL.                                                    
 • Contractele cu SRL Tiramisa (produse alimentare) comulativ depășesc suma de 
200 000 MD. Un contract este de 71 997 MDL, altul de 78 992 MDL și respectiv 79 179 MDL, cu o sumă totală de 230 178  MDL.
 • SRL Tehinstalservice (servicii de reparație) cu 4 contracte:  67 220 MDL, 132 778 MDL, 6 500 MDL și 30 450  MDL cu suma totală de 236 948 MDL.
 
 1. Tipurile de achiziții publice în funcție de categoria de cheltuieli – lucrări, bunuri, servicii.

Tipul de achiziții 
Suma
Numărul de contracte
Bunuri
Combustibil
25 000
1 contract 
Produse alimentare
297 712
10 contracte 
Rechizite de birou
2 000
1 contrat 
Lampe electrice
155 994
1 contract 
Material de construcție
159 923
2 contracte 
Total bunuri 
640 629             
 
Servicii 
Gaze naturale 
227 037
1 contract
Energie electrică 
130 000
1 contract
Servicii de telefonie și internet
40 800         
4 contracte
serviciu de analizâ a apei   
6 116
1 contract
Servicii de transport
47 760
3 contracte 
Servicii 
3 600
1 contract 
Servicii de proiectare
54 186
3 contracte
Servicii de reparație 
100 070
2 contracte 
Total servicii
609 569 
 
Lucrări
Construcții de iluminare stradală
121 620
1 contract
Lucrări de construcție a drumului
250 000
1 contract
Lucrări de construcție a apeductului
432 945
1 contract
Total lucrări: 
804 565
 
Total
2 054 763
 
 
 1. Date despre agenții economici cărora le-au fost atribuite contracte cu autoritatea contractantă monitorizată
 
Lista agenților economici 
Conducător
Adresa
Nr. de contracte
1
Moldovagaz SA
Ceban Vadim 
Chișinău
1
2
SRL Aquatrade
Barabaș Serghei
Bălți
1
3
Centrul de Tehnologii
 
Chișinău
1
4
ÎI Liana Casian
Casian Serghei
Rezina
1
5
SA Fee Nord
Gramma Serghei
Bălți
2
6
SA Moldtelecom
Postolachi Viorel
Chișinău
2
7
SRL Tiramisa
Covaliov Rusu Georgeta
Orhei
3
8
ÎI Vlas Ana
Vlas Ana
Ignăței
1
9
SRL Franzepan
Prodan Pavel
Orhei
3
10
ÎI Doina Ionașcu
Ionașcu Andrei
Ignăței
2
11
SRL Capital
Galciuc Igor
Rîșcani
1
12
SRL Oficiu Expres
Grăjdieru Victor
Rezina
1
13
SRL Hidroproiect
Sorocean Gheorghe
Chișinău
1
14
SRL Etnoielcom
 •  
 •  
2
15
SRL Tehinstalservice
Paladi Sergiu
Chiștelnița, Telenești
4
16
SRL Foxtaur
Galciuc Emilia
Chișinău
1
17
SRL Luxgaz
Pleșca Alexei
Chișinău
1
18
SRL Candidus
Purici Vadim
Rezina
1
19
ÎI Harghel Octavian
 •  
 •  
1
20
ÎI San Epid Stantia
 •  
 •  
1
21
SRL Medinila Grup
Cucu Ala
Chișinău
1
22
SRL Genesis International
Mrug Vitalii
Chișinău
1
23 
SRL Valdcongrup
Țurcan Denis
Chișinău
1
24
SRL Constructia Moderna
Gonța Liliana
Răspopeni, Șoldănești
1
25
SRL Dideis Grup
 •  
 •  
1
 
Cu ajutorul bazelor de date (www.idno.md, www.infobase.md, www.bizzer.md)  am constatat că din lista de mai sus a Operatorilor Economici: 
 • 2 operatori economici sunt din satul  Ignăței
 • 3 sunt din raionul Rezina
 • 16 sunt din alte regiuni.
 • despre 4 operatori economici n-am găsit nicio informație publică. 
 
Operatorii economici care au cîştigat mai mult de un contract sunt:
Tehinstalservice – 4 contracte
SRL Tiramisa – 3 contracte
SRL Franzepan – 3 contracte                                                                   
SA Moltelecom, Fee Nord, Etnoielcom, ÎI Doina Ionașcu, Centrul de Tehnologii –  2 contracte
 
Observații de teren. Studii de caz
Studiu de caz: SRL Tiramisa.
Info generală despre SRL Tiramisa:
IDNO: 1002606001374
Director: Covaliov-Rusu-Georgeta 
Localitatea: Orhei
Anul înregistrării: 999
Fondatori: Covaliov-Rusu-Georgeta, Rusu Pavel
 
SRL Tiramisa a cîștigat 3 contracte (71 997 MDL,  78 992 MDL și 79 179 MDL) pentru procurarea produselor alimentare  în sumă totală de 230 178 lei. Bănuim că s-a recurs la separarea contractului în 3 contracte mai mici pentru că s-a dorit ca contractul să nu fie mai mare de 200 mii lei. 
 
La momentul monitorizării, luna martie 2020, primăria Ignăței nu avea contract încheiat cu SRL Tiramisa, adică produsele alimentare pentru grădinița de copii în anul 2019 au fost procurate fără contract. 
 
Analizînd datele  referitoare la SRL Tiramisa și a fondatorilor, am observat că a fost respectat regimul  juridic ce  ține de conflictul de interese. Aceștia nu au legături de rudenie cu demnitari din s. Ignăței și nu se află în procedură de judecată cu alți parteneri.
 
Adresare către MIF pentru investigația financiară a primăriei Ignăței
 
Cunoscînd  personal despre numeroase încălcări a  cadrului legal în ce privește folosirea banilor publici din partea angajaților din cadrul primăriei Ignăței, inclusiv a primarului, am adresat un demers către  Ministerul Finanțelor RM și Cancelaria de Stat pentru a fi efectuată o  investigație financiară detaliată  la primăria Ignăței. 
 • În urma  investigației financiare a organizării și desfășurării procedurilor de achiziții publice, Inspecția Financiară a identificat o serie de erori în cadrul Primăriei satului Ignăței:  în dispozițiile de instituire a grupului de lucru n-au fost stabilite expres atribuțiile fiecărui membru al grupului în parte, necesare pentru a fi exercitate în cadrul procedurilor de achiziții publice;
 • n-a fost asigurată  planificarea trimestrială și anuală a achizițiilor publice;
 • dosarele achizițiiIor n-au fost ștampilate și numerotate, în așa mod încît să asigure integritatea acestora și să excludă posibilitatea sustragerii sau înlocuirii înscrisurilor pe care acestea le conțin;
 • s-a admis procurarea mobilierului, în valoare de 66,1 mii lei, prin contract de valoare mică, fiind evitată procedura regulamentară;
 • n-au fost prezentate Agenției Achiziții Publice dările de seamă privind achizițiile publice de valoare mică. Prin urmare de la Primăria satului Ignatei s-a solicitat întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării abaterilor constatate, iar materialele inspectării au fost remise Procuraturii Generale pentru examinare prin prisma legislației procesual penal și procesual civil.
În procesul de monitorizare, pe lîngă încălcările menționate mai sus  de către primăria Ignăței mai pot menționa următoarele: 
 • Planul de achiziții publice, Darea de  seamă privind realizarea achizițiilor de valoare mică și/sau cererilor de ofertă și Raportul privind executarea contractelor de achiziție pentru anul bugetar 2019 nu sînt prezentate la Agenția Achiziții  Publice și nu sînt  publicate pe pagina web  a primăriei  Ignăței.
 • Planul de achiziții nu  este publicat pe  pagina web a primăriei  Ignăței  în termen de 15 zile de la aprobarea acestuia și nici  în 5 zile de la modificarea acestuia intenționat, ca să nu  fie accesibilă operatorilor economici sau publicului;
 • Divizarea achizițiilor, și astfel modificarea procedurii de achiziție care ar fi fost utilizată în conformitate cu legea privind achiziţiile publice în cazul în care achiziţia nu ar fi fost divizată. Exemplu: Tiramisa SRL, Tehinstalservice SRL. 
 • Planul de achiziții elaborat de către primăria Ignăței  nu se încadrează în bugetul autorității publice locale și nu corespunde cu strategia de dezvoltare a comunității – sunt incluse bunuri, servicii și lucrări inutile, care nu corespund necesităților reale ale comunității (acestea „se ascund” în contractele de mică valoare, care, având o transparență limitată sunt mai dificil de monitorizat).
 • În Planul de Achiziții au  fost planificate achiziții în funcție de interesele unor persoane individuale.  Drept exemplu pot menționa că primarul de Ignăței  a insistat ca în Planul de Achiziții pentru anul 2019 să fie majorată suma destinată pentru reparația drumurilor. În luna noiembrie 2019  în mod abuziv, folosindu-se de funcția pe care o deține, încălcînd cadrul legal, fără consultarea cu cetățenii din sat, fără decizia consiliului local, fără  petrecerea procedurii de licitație și în baza unei dispoziții  emise de el personal, primarul a direcționat suma  de 260 000 lei, care a  fost alocată primăriei Ignăței din fondul rutier. În urma acestei decizii a fost  reparat drumul care duce de la casa primarului până la casa părinților lui în condițiile în care în sat sînt drumuri în stare mult mai proastă.
 • Referitor la SRL Medinila-Grup  căreia i-a fost atribuit un contract pentru procurarea și instalarea colacilor pentru fîntîni  în sumă de 20 000 lei pot menționa că primul colac a fost instalat la fîntîna de lîngă gospodăria primarului de Ignăței, apoi la alte persoane apropiate primarului în luna octombrie 2019, în perioada campaniei electorale. Restul colacilor de la alte fîntîni din centrul satului, care urmau să fie instalați în anul 2019 nu au fost instalați nici pînă în prezent. 
 • Angajații de la primăria Ignăței, inclusiv primarul, dețin în arendă în jurul la 5 h de teren public din rezerva primăriei și din pășuni, fiind încălcat cadrul legal de acordare în folosință a terenului public: lipsa deciziei consiliului local, lipsa procedurii  de licitație, lipsa contractelor de arendă. Mai mult, nici  primarul și nici angajații  din cadrul primăriei Ignăței care dețin teren public în folosință nu au declarat în declarațiile de avere prezentate către ANI pe perioada anului 2019, încălcînd astfel cadrul legal.  
CONCLUZII 
În procesul de monitorizare a achizițiilor publice au fost analizate și monitorizate proceduri de achiziție publică, luând în considerare impactul financiar și relevanța pentru interesul public. La fiecare procedură monitorizată a fost analizată informația disponibilă, datele deschise dar și informația obținută prin solicitări oficiale de la autoritatea locală. 
A fost analizată  și monitorizată respectarea de către Primăria Ignăței a prevederilor legislației în domeniul achizițiilor publice și, implicit, utilizarea banilor publici cu respectarea principiilor de bună guvernare, inclusiv legalitatea, transparența și eficiența. 
Angajații  din cadrul primăriei Ignăței, care fac parte din  grupul de lucru pentru organizare și desfășurare a achizițiilor publice nu sunt instruiți în domeniul achizițiilor publice. Funcționarii publici responsabili de achiziții publice nu au un grad de pregătire suficientă, În cele mai multe cazuri aceștia sunt responsabili în paralel și de alte domenii, care nu au tangențe cu cel al achizițiilor publice.
La nivel local, societatea civilă nu se implică suficient de activ și nu participă în procesul monitorizării achizițiilor publice. Mai mult, organizațiile societății civile nu cunosc despre acest drept conferit de cadru legal și procedura prin care pot solicita includerea în componența grupului de lucru pentru achiziții din cadrul autorității contractante. Nu sunt implicați specialiști calificați pentru a întocmi caiete de sarcini ajustate la cerințele reale ale autorității contractante. La fel este important eliminarea cerințelor restrictive.
Autoritatea locală trebuie să demonstreze o atitudine responsabilă în desfășurarea procesului de achiziție publică, de la elaborarea documentației de atribuire până la implementarea contractului, luând în considerare interesul public și utilizarea resurselor financiare publice pentru procurarea de bunuri, lucrări sau servicii. 
Ca urmare a constatărilor făcute se recomandă:
 • Asigurarea unui nivel corespunzător al concurenței în procesul de achiziție publică, care ar putea contribui la eficientizarea resurselor bugetare alocate pentru procurarea unor bunuri/servicii/lucrări (multiplele proceduri anulate din lipsa de concurență demonstrează această carență); 
 • Centralizarea datelor privind achizițiile publice în cadrul autorității locale și publicarea acestora integrală și într-un format prietenos publicului
 • Publicarea în format electronic a proiectelor tehnice pentru lucrările de construcții, listele cu cantități și catalogul de prețuri unitare (Formularul 5); 
 • În cazul achizițiilor de lucrări complexe, contractarea persoanelor autorizate fizice/juridice atestate în domeniul achizițiilor publice, pentru elaborarea calitativă a documentației de atribuire în corespundere cu necesitățile autorității. Există cazuri de evitarea a sistemului național de achiziții publice prin contracte de delegare. Banii publici trebuie administrați, favorizând concurența loială pentru acești bani. 
 • Introducerea obligativității entităţilor publice de a efectua achiziţiile publice de mică valoare prin intermediul noului sistem de achiziţii publice electronice – Mtender. 
 • Asigurarea respectării prevederilor legale privind participarea reprezentanților societății civile atât la ședința de evaluare a ofertelor a grupului de lucru cât și la ședințele de deschidere a ofertelor. 
 • Întocmirea caietelor de sarcini cu respectarea specificațiilor tehnice a bunurilor/ serviciilor/lucrărilor. 
 • Evitarea cerințelor restrictive în documentația de atribuire. 
 • Responsabilizarea membrilor grupului de lucru pentru o monitorizare mai responsabilă a executării conforme a contractelor de achiziție publică. 
 • Termenul pentru livrare a mărfurilor și pentru executare a lucrărilor trebuie șă fie unul real, evitarea termenelor mai mici decât cele reale. Aceste termene prea mici generează riscuri majore de corupție. 
 • Datele publicate la rubrica ”achiziții publice” pe pagina oficială a primăriei să fie accesibile, publicate în timp real și adaptate tehnologiilor de motoare de căutare și aplicarea filtrelor pentru facilitarea accesului la date. 
 • Luarea în considerare a argumentelor ANSC la reevaluarea ofertelor. 
 • Evitarea divizării achizițiilor și organizarea procedurilor transparente divizate pe loturi. 
 • Îmbunătățirea auditului intern al instituției, inclusive cu evaluarea riscurilor de corupție și aplicarea metodelor de prevenire a acestora. 
 • Consiliul Concurenței să inițieze, din oficiu, investigarea cazurilor care sunt semnalate de către societatea civilă.
ANEXE:
 1. Prescripția din partea Inspecției  Financiare
Seria de rapoarte de monitorizare a achizițiilor publice, sunt lucrările participanților elaborate în cadrul proiectului „Amplificator Civic Local” și nu pretind a fi investigații jurnalistice, iar datele prezentate sunt pentru a oferi cetățenilor o viziune asupra felului în care sunt cheltuiți banii publici. Raportul reprezintă o lucrare de curs în baza datelor oferite de autoritățile publice locale, cât și în baza informațiilor publice disponibile pe site-urile oficiale. În cazul în care identificați o eroare, vă rugăm să ne expediați un mesaj la adresa comunitati.active@gmail.com
Această publicație a fost realizată cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a “”A.O. Comunități Active pentru Democrație Participativă” în cadrul proiectului ”Amplificator Civic Local” și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.

 

Raport elaborat de Elena Vlas